ÁSZF

 1. Szolgáltató adatai

A Társaság cégneve: Painted1 Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített cégneve: Painted1 Kft.
Székhely és levelezési cím: 1054 Honvéd utca 8., 1. em. 2.
E-mail cím: info@painted1.com
Telefonszám: 06-20-424-8122
Cégjegyzékszám: 01-09-422821
Nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 32412981-2-41

 1. Alapvető rendelkezések
 2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Painted1 Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató vagy Painted1), és a Szolgáltató által a painted1.hu weboldalon, továbbá annak országspecifikus aloldalain keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a painted1.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
 3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország / Lengyelország / Románia / Csehország / Szlovákia / Szlovénia / Horvátország / Görögország / Bulgária / Hollandia / Belgium területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a painted1.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Painted1 Webshop vagy Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország / Lengyelország / Románia / Csehország / Szlovákia / Szlovénia / Horvátország / Görögország / Bulgária / Hollandia / Belgium területén, amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. 
 4. A Painted1 Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 5. Az Painted1 Webshop szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül. 
 6. A Felek között a Painted1 Webshopon keresztül megvásárolható termék (a továbbiakban: Termék) megrendelésének visszaigazolásával létrejött szerződés (a továbbiakban: Szerződés), az országspecifikus aloldaltól függően, ahol az Ügyfél a Terméket ténylegesen megrendeli, magyar/ lengyel/ román/ cseh/ szlovák/ szlovén/ horvát/ görög/ bolgár/ holland/ belga nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. 
 7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 8. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://painted1.hu/
 9. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésre a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit, kell alkalmazni.
 10. A Felek kifejezetten elfogadják, hogy az elektronikus levelezés (e-mail) formája megfelel a Felek közötti hivatalos kommunikációnak. A közvetített információk hosszú távú tárolása mindkét fél felelőssége. Az Ügyfél e-mail cím változásából és bármely egyéb technikai hibákból adódó károkért a Painted1 felelősséget nem vállal. Ezen változásokról /működési hibákról az Ügyfélnek a Painted1-t lehetőség szerint haladéktalanul értesítenie kell.
 11. A Felek jogviszonyára irányadó  legfontosabb jogszabályok a következők:
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.) 
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (Korm. rendelet)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogyvéd. tv.)
 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 1. A jelen ÁSZF 2023. február 01.  napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfelet a Painted1 Webshop felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Painted1 Webshop használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Painted1 Webshopon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 
 2. Az ÁSZF pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide.
 3. Ügyfél a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő Szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben az Ügyfél más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a vásárláskor megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges vásárlással kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. Ügyfél felelős továbbá azért, hogy olyan email címet adjon meg  a Painted1 Webshop oldalán, amely tekintetében rendelkezni jogosult.
 5. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél mobiltelefonjában keletkezett károkért, tekintettel arra, hogy a károkozás részletes körülményeiről nincs tudomása és azok keletkezését nem tudja ellenőrizni. A Szolgáltató jótállása kizárólag a Szolgáltató által a Painted1 Webshopon értékesített Termékekre vonatkozik
 6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 7. A Weboldalon megjelenített Termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A megvásárolandó Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt a Termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll az Ügyfél rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott Termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását a Szolgáltató a Termékhez mellékeli. Amennyiben az Ügyfél nem kapja kézhez a  Termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a Terméket használatba venné – jelezni köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, melyet követően Szolgáltató a hiányosságot haladéktalanul pótolja. Amennyiben a Weboldalon található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat, melynek elérhetősége a 6.14. pontban található.
 8. Egyes Termékek esetében a Weboldalon lehetőség van a Termék színének, mintázatának kiválasztására. Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Termékek Weboldalon található adatlapján megjelenített színárnyalat és a valós, kész Termék színe között minimális eltérés lehetséges, mivel a Termékekről készült fotók műteremben, vakuk és professzionális megvilágítás segítségével készültek és az egyes monitorok, kijelzők eltérőképpen jeleníthetik meg az Ügyfél által kiválasztott színárnyalatot. 
 9. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a Termék kiszállítása és átvétele csak ezt követően lehetséges.
 10. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalon felültüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, még a megrendelés kifejezett elfogadása esetén sem. Ilyen esetekben Szolgáltató felajánlja a Termék helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfél ezen elállási jogával indokolás nélkül élhet. Hibás ár alatt a Szolgáltató kizárólag azon eseteket érti, amikor a Termékek közismert, általánosan elfogadott áránál nyilvánvalóan (azaz legalább 3 számjeggyel) több vagy kevesebb (pl.: 12,99 Ft, vagy 12.990.000 Ft), vagy nyilvánvalóan hibás "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár szerepel a Weboldalon.
 11. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 12. A Weboldalon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. 
 13. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
 14. A Termékek ára a painted1.hu oldalon választott országspecifikus  aloldaltól függően az adott országban elfogadott pénznemben kerül feltüntetésre.
 15. Árcsökkentés alkalmazása esetén a Szolgáltató megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált Termék korábbi árát. A korábbi ár a Szolgáltató által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti a Szolgáltató által a Weboldalon eladásra kínált Termékek vonatkozásában. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti ár. A korábbi ár nem kerül alkalmazásra az általános mennyiségi / értékalapú kedvezményekre és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing stratégiákra (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás, három kettő áráért, egyet fizet kettőt kap akciók).
 16. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja az Ügyfelet az akció feltételeiről és annak pontos időtartamáról. Akció bejelentése esetén Szolgáltató a Weboldalon megjelöli a Termék korábbi, az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árát. A korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Ha a Termék harminc napnál rövidebb ideje elérhető a Weboldalon a korábbi ár a Szolgáltató által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.
 17. Rendelés menete
 18. Megrendelés leadására az Painted1 Webshop felületén regisztráció nélkül, a Termék kiválasztását követően a kosár (a továbbiakban: Kosár) használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott Termékeket az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti a Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („X” ikonra kattintva). Az Ügyfél  a megvásárolni kívánt Termék, Termékek darabszámát a Weboldalon állíthatja be. A mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a Kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a “frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Ügyfél frissítheti a Kosár tartalmát. 
 19. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a Kosárból az „X” ikonra kattintva).
 20. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” feliratra kattintva a megjelenő felületen meg kell adnia személyes adatait, szállítási és (amennyiben a számlázási címe attól eltér) számlázási címét. 
 21. A szükséges adatok megadását követően az Ügyfél, amennyiben utánvételes fizetési opciót választ, úgy a “Rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. 
 22. Amennyiben az Ügyfél az azonnali fizetési módok egyikét választja, úgy a szükséges adatok megadását követően a „Bankkártyás fizetés” vagy “Utánvétel” fizetés választását követően a fizetési felületre jut (ide nem értve Hollandiát és Belgiumot, ahol a fizetés ideal klarna segítségével lehetséges), melyen lehetősége van a megrendelés ellenértékét kiegyenlíteni. Azonnali fizetés választása esetén a megrendelés a fizetés megtörténtével minősül elküldöttnek. 
 23. A megrendelés leadása előtte az Ügyfél minden esetben ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé egyéb a megrendeléssel kapcsolatos igényeit az info@painted1.com címen.
 24.  Az Ügyfél a Painted1 Webshopban történő vásárláskor az alábbi fizetési módok közül választhat:
 25. Az Ügyfél Simplepay / Stripe / Utánvételes fizetési módok közül választhat. 
 26. A szállítási költség magyarországi szállítás esetén a honlapon feltűntetett ingyenes szállításra vonatkozó limit értékben vásárolt Termékeknél érvényes és a Termék Kosárba helyezését követően jelenik meg a fizetési összesítőben. A limit érték feletti rendeléseknél a magyarországi kiszállítás ingyenes, azzal, hogy az aktuális szállítási feltételekről és díjakról Szolgáltató minden esetben a Weboldalon tájékoztatja az Ügyfelet.
 27. Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően 48 órán belül visszajelzést kap a Szolgáltatótól. A visszajelzés egyrészt tartalmazza annak visszaigazolását, hogy az Ügyfél megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett, másrészt azt, hogy a megrendelést a Szolgáltató elfogadta és azt megerősíti vagy az Ügyfél megrendelését Szolgáltató visszautasítja.  Amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül küldött visszajelzésében a megrendelést kifejezetten elfogadta, úgy a visszajelzésben megküldi az Ügyfél részére a megrendelésének adatait és a fizetés részleteit. A Felek között a Termékek megvásárlása, illetve értékesítése tekintetében a visszajelzésben megküldött elfogadó nyilatkozattal jön létre jogviszony.  
 28. Amennyiben a megrendelni kívánt Termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a Termék nem beszerezhető a Weboldalon feltüntetett időtartamon belül, vagy a megrendelés egyéb okból nem teljesíthető, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, amelyről a Ügyfél a visszajelzésben a megrendelés elküldését követően 48 órán belül szintén értesítést kap. A megrendelés visszautasítása esetén bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldését követő 30 napon belül visszatéríti. 
 29. Amennyiben a Szolgáltató által küldött visszajelzés az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, Ügyfél az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és a visszajelzés akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. 
 30. Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet, hogy  amennyiben az Ügyfél megrendelését Szolgáltató a 4.8. pont szerinti visszajelzésében  kifejezetten elfogadja, úgy a Felek között a megrendelés tárgyára tekintettel a szerződés létrejön. Abban az esetben, ha az Ügyfél rossz, hibás vagy hiányos e-mail címet adott meg a megrendelés véglegesítése során és erről Szolgáltató az elfogadó nyilatkozatot tartalmazó visszajelzés kiküldésekor hibaüzenet formájában értesül, úgy Szolgáltató ügyfélszolgálata haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel telefonon és egyezteti adatait, majd amennyiben az Ügyfél arról tájékoztatja Szolgáltatót, hogy vételi ajánlatát továbbra is fenntartja, úgy a javított email címre Szolgáltató újra megküldi az elfogadó nyilatkozatát tartalmazó visszajelzést, melyet a Felek határidőben megtett elfogadó nyilatkozatként fogadnak el. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatát telefonon arról tájékoztatja, hogy vételi ajánlatát vissza kívánja vonni, úgy Szolgáltató ennek tudomásulvételéről tájékoztatja e-mailben megküldött üzenetében az Ügyfelet és az esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés elküldését követő 30 napon belül visszatéríti. Amennyiben a visszajelzés az Ügyfél számára azért nem válik hozzáférhetővé határidőben, mert az Ügyfél a levelező fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy a megrendelés kifejezett elfogadását tartalmazó visszajelzés határidőben történő megküldésével a jogviszony létrejön és a Felek kötelesek szerződéses kötelezettségeiket a megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni.  
 31. Amennyiben a a már létrejött szerződések tekintetében olyan változás áll be, amely a Termék  szállítási határidejére vonatkozó lényeges információt érint (pl. a Termék szállítási határideje meghosszabbodott) , úgy Szolgáltató a nemzetközi ellátási láncok zavarára vonatkozó alapos okkal fenntartja a jogot a szerződés módosítására a szállítási határidő tekintetében. Ilyen esetekben  Szolgáltató a szállítási határidőben történt változás felismerését követően azonnal tájékoztatja az Ügyfelet a az új szállítási határidőről. Ügyfelet ilyen esetekben megilleti az elállási joga, melyről Szolgáltató őt e-mail üzenetben értesíti, azzal, hogy amennyiben elállási jogával az Ügyfél nem kíván élni, úgy Szolgáltató a Terméket a megváltozott adatok alapján szállítja le az Ügyfél számára. .
 32. Adatbeviteli hibák javítása: Ügyfél a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 33. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
 34. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 35. A megrendelések feldolgozása és teljesítése, Számlázás
 36. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik (hétköznapokon 8-16 óráig). A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a megrendelés az azt követő napon kerül feldolgozásra.
 37. Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 hét, azzal, hogy  Szolgáltató legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltató általi visszaigazolásától számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 38. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése elektronikus fizetés és utánvét esetén fizetési kötelezettséggel jár.
 39. A teljesítés időpontjának az az időpont tekintendő, amikor az Ügyfél a szállítótól átveszi a Terméket.
 40. A Szolgálató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik.  A Szolgáltató jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon vagy az adott Promócióban közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, vagy a Megrendelés egyébként megfelel a promóció feltételeinek. A feltételek meghatározására a Szolgáltató egyoldalúan jogosult. Amennyiben az Ügyfél olyan terméket is rendel, amely nem érintett az ingyenes szállítással, akkor a Szolgáltató jogosult szállítási díjat felszámítani az adott Megrendeléssel összefüggésben. A szállítási költséggel terhelt megrendelések esetén a fuvardíjat (szállítási költséget) az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
 41.  Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az alábbi futárszolgálatok útján kerülnek a Termékek kiszállításra:
 • FedEX 
 • GLS
 1. Amennyiben az Ügyfél a 2.2. pontban felsorolt országokon kívül kívánja a terméket házhoz szállíttatani, úgy arra csak kártyás fizetési mód választása esetén van mód. Ilyen eseteben a Szolgáltató futár partnere a FedEX. A szállítási díj a kiszállítás országától függően egyedileg kerül megállapításra, melyről Szolgáltató az Ügyfelet minden esetben előzetesen tájékoztatja. 
 2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles az Ügyfél rendelkezésére bocsátani a Terméket. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. 
 3. A megrendelt Termék átvételére személyesen a Szolgáltató telephelyein nincs lehetőség. 
 4. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés kifizetését       követően elektronikus számlát állít ki az Ügyfél által megadott email címére. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki.
 5. Elállási jog
 6. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „fogyasztó”). A fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

az Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 1. Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az Ügyfelet az elállási jog az áru kiszállítását megelőző időszakban is megilleti.
 2. Ha az Ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 6.14. pontjában feltüntetett elérhetőségekre a Szolgáltató részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat mintáját jelen ÁSZF 6.16. pontja tartalmazza.
 3. Az Ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6.3. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha az Ügyfél a megjelölt határidőig, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, úgy nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a Szolgáltatóval kötött szerződése nem kerül felbontásra, a szerződés a Felek között továbbra is hatályban marad.
 4. Az Ügyfél által gyakorolt elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre irányuló írásbeli nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére. 
 5. A postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, az e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az Ügyfélnek az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 6. Ügyfél az elállás esetén köteles a megrendelt Terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató által küldött futárral visszaküldeni. A futárszolgálattal történő visszaküldés kizárólag a 2.2. pontban felsorolt országokban érhető el, amennyiben az Ügyfél egy a 2.2. pontban fel nem sorolt országból kíván élni elállási jogával, úgy azt a Termék visszaküldésével teheti meg az általános szabályok szerint. 
 7. A Termék visszaküldésének költségét a Szolgáltató viseli (kivéve a fenti 6.6. pontban részletezett esetet). A Szolgáltató ügyfélszolgálatával történt időpont egyeztetést követően a Szolgáltató futárt küld a Termékért az Ügyfél által megjelölt címre. A Terméket az Ügyfél kizárólag ilyen módon küldheti vissza a Szolgáltató részére. Az elállási jog gyakorlása esetén a Termék akkor tekinthető teljes mértékben visszaküldöttnek, ha az Ügyfél a termék minden egyes tartozékát hiánytalanul átadta a futárnak. Az előbbi feltétel teljesülésének hiányában a Szolgáltató jogosult élni a 6.13. pont szerinti visszatartási jogával addig az időpontig, amíg az ügyfél saját költségén nem gondoskodik a termék hiánytalan visszajuttatásról a Szolgáltató részére. A Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni a részére utánvéttel útján visszaküldött Terméket. 
 8. Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a Termék visszajuttatásával összefüggésben költség nem terheli kivéve a 6.7. pontban felsorolt esetet. Amennyiben az Ügyfél elállási jogával kíván élni köteles a Termék használatát a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékre korlátozni. Abban az esetben, ha az Ügyfél a Termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett Terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a Termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett Termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett Termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra. Továbbá szolgáltató a Termék nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését is követelheti.
 9. Nem illeti meg az elállás joga az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Ügyfél személyére szabtak.
 10. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fent megjelölt jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére a szállítási díjjal együtt.
 11. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Az előbbiek tekintetében a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.
 12. Ügyfél elállás esetén köteles a Terméket az előre egyeztetett időpontban, becsomagolva a Szolgáltató által küldött futárnak átadni.
 13. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg a Termék visszaszállítás céljából átadásra nem kerül a futárnak, vagy az Ügyfél kétséget kizáróan nem igazolja vagy nem szolgáltat bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Terméket visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).
 14. Ügyfél elállási jogával kapcsolatos megkeresésével, vagy egyéb panaszával, kérésével a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken keresheti meg:

Elérhetőségek:

e-mail: info@painted1.com 

levelezési cím:

 1. A Ptk. 8:1.§ 4. pontja értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 2. Az ügyfél elállási /felmondási jogát gyakorolhatja az ebben a bekezdésben feltűntetett nyilatkozat minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

e-mail: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az ügyfél(k) neve:

Az ügyfél(k) címe:

Az ügyfél(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt,………………………………..

 1. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 (harminc) napon belül a Szolgáltató részére valamelyik írásos elállás fogadására alkalmas elérhetőségére.
 2. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával? 

Ügyfél a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 1. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél a kellékszavatossági igényét? 

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 1. Milyen jogok illetik meg Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ügyfél a termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja az Ügyfél. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania. 

A Szolgáltató milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltató mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhíjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával? 

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató jótállásra köteles.

 1. Ügyfelet milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

A Kormány rendeletben meghatározott kötelező jótállás időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Amennyiben az Ügyfél a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe úgy a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

Eladási ár

Jótállási idő

10.000 forinttól 250.000 forintig terjedő eladási árig:

1 év

250.000 forint feletti eladási ár esetén:

3 év

 1.  Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól? 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 2. Továbbá nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás vagy elemi kár, természeti csapás okozta.
 3. Amennyiben Ügyfél a szavatossági jogok gyakorlása körében a kicserélés vagy kijavítás jogával él, úgy azt köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül jelezni, melyet követően Szolgáltató az Ügyfél számára alkalmas napon futárt küld az Ügyfél által megjelölt címre, aki a cserével vagy kijavítással érintett terméke(ke)t visszajuttatja a Szolgáltató részére. Szolgáltató ezt követően megvizsgálja a terméket és értesíti az Ügyfelet a csere vagy kijavítás várható határidejéről. A termékkel kapcsolatos szavatossági jogok gyakorlásának a feltétele csere vagy kijavítás esetén, hogy a Terméket és minden tartozékát Ügyfél hiánytalanul visszaküldje a Szolgáltató részére. A termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Szolgáltató viseli, azonban a javítás időtartamára Szolgáltató csere Terméket nem biztosít. 
 4. Amennyiben a kötelező jótállási időtartam alatt a Termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a Termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató a Terméket 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató az Ügyfél által bemutatott, a Termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni
 5. Ügyfél a jótállásból eredő jogait a jótállási jeggyel érvényesítheti. Szolgáltató a Termékre vonatkozó jótállási jegyet papír/elekrotnikus formában bocsájtja az Ügyfél rendelkezésére a Termék átvételét követő napon.  
 6. Vegyes Rendelkezések
 7. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 8. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 9. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 10. Szolgáltató és Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 11. Ügyfél az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a Szolgáltató részére személyes adatnak minősülő képet ad át a szerződés teljesítése céljából, úgy azt Szolgáltató a Termék legyártása érdekében az adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint felhasználhatja. 
 12. Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a Termék megrendelésekor a Weboldalon a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtott fotó, logó, rajz, grafika vagy egyéb terv (a továbbiakban együttesen: Terv) vagy az ennek elkészítéséhez általa felhasznált és szerzői jogi vagy szomszédos jogi oltalom alatt álló műveknek a jogosultja ő maga, vagy a jogosult(ak)tól a megrendelésben foglalt felhasználásra vonatkozó engedélyt beszerezte, ennek következtében a Szolgáltató részére átadott anyagok nem sértik harmadik személyek személyes adatok védelméhez fűződő, szerzői vagy szomszédos jogait, azok felhasználása nem valósít meg jogsértést. 
 13. Amennyiben a Terv elkészítése bármely jogi védelem alatt álló védjegy, logó, mű át- vagy feldolgozásával, vagy már létező védjegy, logó vagy mű felhasználásával valósul meg, úgy Ügyfél vállalja, hogy – amennyiben az az irányadó szerzői jogi védjegyjogi szabályok szerint szükséges – a Szolgáltató által a megrendelésben foglat felhasználással kapcsolatos engedélyeket előzetesen az érintett jogosult(ak)tól beszerzi. Amennyiben bármely harmadik személy a Terméken szereplő Tervekkel kapcsolatban személyes adatok védelméhez fűződő jogok, szerzői jogok, védjegyjogok megsértése miatt Szolgáltatóval szemben igényt kíván érvényesíteni, Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékig helytáll, és őt teljes körűen mentesíti Szolgáltató erről szóló értestésének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. 
 14. Ügyfél vállalja továbbá, hogy a Tervek Szolgáltató részére történő átadása előtt megszerzi a Terven szereplő személyek, előadók, és egyéb szereplők beleegyezését nevük, képmásuk felhasználására a Szolgáltató által a termék legyártása céljából történő hasznosítása érdekében, egyben szavatolja, hogy a Terv létrehozása során közreműködő személyek a kifejtett tevékenységükre vonatkozóan a felhasználási engedélyüket megadták, így Szolgáltató a Terv felhasználására a termék legyártása érdekében a megrendelésben foglaltak szerint maradéktalanul jogosult. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Terveket visszautasítani és a Termék legyártását megtagadni, amennyiben a szerzői jogok megsértésének vagy védjegybitorlásnak a gyanúja merülne fel. A megrendelés ilyen okból történő törlése esetén Ügyfél semmilyen további igényt nem jogosult érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.
 15. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 16. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 17. A Painted1 Webshop weboldala olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 18. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 19. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. 
 20. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
 21. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 22. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 23. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 24. Panaszkezelés rendje
 25. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti 6.14. pontbeli e-mail vagy levelezési címen közölheti Szolgáltatóval.
 26. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató köteles megindokolni. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 27. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára.
 28. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

 1. Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

 1. Határon átnyúló jogviták

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon az Ügyfél beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Budapest, 2023. Október 14.